O FIRMIE

"TOWER GROUP" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fortuny 9 została zawiązana na czas nieokreślony umową spółki, spisaną w dniu 26.09.2001r . przed notariuszem Jerzym Horbanem w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Zimnej 2 m 23, nr Rep. A 5326/2001.
Wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 03.01.2002 r. pod numerem KRS 0000075711.
Spółka działalność rozpoczęła w 2002 roku, prowadzi szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami. Dnia 16.12.2005 aktem notarialnym Rep. A 10653/2005 zmieniono umowę Spółki poszerzając zakres działalności Spółki.
Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
  • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
  • wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
  • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
Tower Group Sp. z o.o.

tel.: (22) 417 44 56
(22) 417 44 50
kom.: 0 602 336 604

towergroup@towergroup.pl